خط مشی شرکت

شركت زرین سپاهان، از سال 1362 به عنوان يكي از شركتهاي پیمانکاری در زمينه انجام پروژه هاي راهسازی با اين هدف كه بهترين خدمات را در اختيار كارفرمايان قرار بدهد شروع به فعاليت نمود . اين شركت با انتخاب استاندارد ISO9001:2008 استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت ،بهبود مستمر و اثر بخش اين سيستم را جهت فرآيندهاي خود ضروري مي داند و جهت دستيابي به اصول آن جهت گيري هاي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد

  • اعتقاد به نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه سازمان و تلاش در جهت حفظ اين كرامت ، ازطريق بكار گيري اصول راهبردي ، توسعه منابع انساني و تخصصهاي مطلوب
  • كسب رضايت كامل كارفرمايان و مشتريان از طريق اعمال مديريت كيفيت و اطمينان بخشي به مشتري با اجراي به موقع و مطلوب پيمانها
  • بهبود مستمر فرآيندها با استفاده از خلاقيت و ابتكار كاركنان و تقويت و تجهيز مستمر سيستم نگهداري و همچنين با استفاده از تجهيزات و ابزار مناسب در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري
  • ارتقاء سطح سلامت جسمي و رواني پرسنل از طريق كاهش عوامل زيان آور شغلي

اينجانب تعهد مي نمايم با نظارت دقيق بر اجراي اين بيانيه از تداوم اثر بخشي و بهبود مستمر آن اطمينان حاصل نموده و مفاد آن را به صورت دوره اي بازنگري نموده و از كليه همكاران مؤكداً انتظار دارم در اين راستا همگام با مديريت ، اجراي دقيق سيستم مديريت کیفیت را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند .